Štvrtok, Apríl 09, 2020

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A SPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Martina Lubyová ministerka

Bratislava 9. marca 2020
ě. 2020/10204:1- AOI 1 1
Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu


V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ůstredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.
Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zvizy v tomto znení:
RUŠIA SA •
1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.


DŐrazne sa neodporúča cestovat' do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.
MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčit' z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dövodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu,je potrebné riadit' sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Uradu verejného zdravotníctva.
MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÖRAZNE apeluje na rodičov, pokial' sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.
Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostat' doma a zamestnávatel' resp. zriad'ovatel' má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnost' svoje kroky konzultovat' s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
Pre materské školy odporúčame prijat' po konzultácii so zriad'ovatel'om rovnaké opatrenia týkajúce sa zarad'ovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÓRAZNE apelujeme na zodpovednost' rodičov voči ostatným deťom.
Nad'alej platí, že v prípade, ak sa Žiaci, učitelia, zamestnanci šköl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v naj bližších 14 dňoch od návratu kontrolovat' svoj zdravotný stav.
Nad'alej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavat' nižšie uvedené odporúčania:


• V prípade, že sa u ktorejkol'vek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spösobeným koronavírusom, a to najmi zvýšená teplota, kašel', bolesti v hrdle, táto osoba musí ostat' doma, nechodit' priamo k lekárovi, kontaktovat' lekára telefonicky, popísat' mu symptómy a riadit' sajeho príkazmi,
• v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byt' hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodit' sama na pohotovost' alebo na infekčné oddelenie,
• v prípade, že symptómy nebudú t'ažké, möže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
• v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovat' obdobne.
Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavat' všeobecné preventívne ochranné opatrenia:


• pravidelne si umývat' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
• nedotýkat' sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
• pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodit' do koša,
• vyvarovat' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašel', bolest' hrdla a dýchavičnosť.


Dörazne žiadame zriad'ovatel'ov a riaditel'ov šköl
1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školskýchjedálňach.


Odporúčanie pre športové zvizy a kluby ohl'adom organizovania športových podujatí:
Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší CSOB maratón.
MŠVVaŠ d'alej odporúča pri organizovaní športových poduj atí:
realizovat' tieto športové aktivity bez účasti divákov,
ak športové zvůzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovat' športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážit' ich konanie,
pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovat' so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zvözrni,
ak sa športové podujatie bude organizovat', zvážit' účast' športovcov z krajin, kde sa koronavírus objavil.
Call centrá:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky — 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave — 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre — 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne — 0911 763 203 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach — 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove — 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ziline — 0905 342 8 12


 

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 01. apríla 2020 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 15. a 16. apríla 2020 v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 12,00 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačka. /j.j./

 

 

Vyhodnotenie zberu papiera:
Jednotlivci - ročníky 1. - 4.

1. miesto III.A Cimermanová Vanesa 716 kg
2. miesto I.A Majerčíková Lenka 348 kg
3. miesto IV.A Gregorová Nina 335 kg

4. miesto II.A Šimunek Tomáš 252,5 kg
5. miesto III.A Mičeková Michaela 221 kg

Jednotlivci - ročníky 5. - 9.

1. miesto VII. A Villem Martin 574 kg
2. miesto VI.A Kádar Marek 429 kg
3. miesto V.A Šimuneková Karolína 253,5 kg

4. miesto VII.A Dananaiová Natália 244 kg
5. miesto VI.A Procházka Timotej 241 kg
6. miesto VIII.A Maňák Matúš 210 kg

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili a víťazom blahoželáme! /j.j./

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy všrtkých vekových kategórií. Na našej škole sme dňa 30. januára zorganizovali 66. ročník  v spolupráci s Obecnou knižnicou v Bánove. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 9. ročníka. V príjemnej atmosfére miestnej knižnice žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota zhodnotila obsah a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku. Slávnostnú atmosféru podujatia umocňovala i prítomnosť vzácnych hostí.  Navštívil nás člen DAB v Nitre pán Ján Greššo,  pán starosta Miloš Rybár, naša pani riaditeľka Denisa Slížová, bývalá dlhoročná knihovníčka pani Blažena Jančovičová. Žiakov pripravovali pani učiteľky a technickú stránku podujatia zabezpečil  pán Miroslav Klobučník.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :
Poézia:
1. miesto: Bianka Mazúchová 4. A
2. miesto: Jakub Žilčai a Natália Villemová 4.A
3. miesto: Simona Mazúchová a Stela Palacková 2. A
Próza:
1. miesto: David Bartovič 2.B
2. miesto: Zuzana Kozárová
3. miesto: Lea Mrázová 3.A a Soňa Stoklasová 2.B
II. Kategória:
Poézia1. miesto:
:Alexandra Kramárová 5.A
2. miesto : Adela Šimuneková 5. A
III. Kategória:
Poézia:
1.miesto: Peter Mráz 9.A, 2.miesto:Lucia Sádovská 7.A
Próza: II. – III. kategória
1. miesto: Zuzana Ďatková 8. A
2. miesto: Laura Klučková 7. A
3. miesto: Zuzana Šebová 6. A
Oceneným žiakom, ktorí dostali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice srdečne blahoželáme!  Budú nás reprezentovať na obvodných kolách.  Držíme im palce a prajeme veľa úspechov!

 

Viac článkov...

Stránka 2 z 164

2

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767