Pondelok, Máj 25, 2015
image
Pozvánka Vážení rodičia! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.mája 2015, t.j. v utorok o 16.30 hod. v budove základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť!    

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

Dňa 13.05.2015 sa konala v centre CVČ Pyramída Nové Zámky dopravná súťaž : ,,Na bicykli bezbečne´´, na ktorej sa zúčastnili pod vedením Mgr. Palacku aj žiaci našej školy šiesteho ročníka. Naše zmiešané družstvo reprezentovali Ninka Danielová, Mirka Mrázová, Tomáš Zeleňák a Dominik Mráz. Dopravná súťaž bola rozdelená do dvoch častí, teroretickej, ktorá našich žiakov preverila v znalostiach z cestnej premávky a prakickej, kde naši žiaci museli na bicykli zvládnuť náročnú trať. Po náročnom dni nakoniec naši žiaci o jediný bod skončili na druhom mieste. Za krásne reprezentovanie a veľkú snahu pri súťaži patrí našaim žiakom veľká vďaka.  / vložila j.j. /

 

 

 

Slovenský zväz záhradkárov vyhlásil 8. ročník celoslovenskej súťaže Tento strom sa mi páči . Svojimi  výtvarnými  prácami sa  do súťaže zapojili i žiaci 1. stupňa našej školy. Odborná porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vyhodnotila  45 najlepších prác  z 1222 zaslaných  z celého SlovenskaPráca našej žiačky  Lauriky  Klučkovej  z 2.A  triedy bola vyhodnotená ako víťaznáocenená

Laurike a jej pani učiteľke  Mgr. Katke Poláčekovej srdečne blahoželáme !

Vážení rodičia!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.mája 2015, t.j. v utorok o 16.30 hod. v budove základnej školy.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
 

V uplynulých dňoch bola na našej škole otvorená  a žiakompedagógom do užívania   odovzdaná  inovovaná  školská knižnicaSlávnostné otvorenie previedla pani riaditeľka Mgr. Denisa Slížová za prítomnosti vedúcej miestnej knižnice pani Blaženy Jančovičovej, kultúrneho referenta obce Bc. Miloša Rybára, káblovej televízie a pani zástupkyne Mgr. Danky MolnárovejPani Jančovičová prestrihla páskudarovala do knižničného fondu tri hodnotné publikácienašej obci, pani riaditeľka obohatila milú slávnosť  príhovorom, ktorý  ukončila myšlienkou  učiteľa národov Jána Amosa Komenského

Dobré knihy,  ak skutočne dobre a múdro napísané cibrením ducha pilníkom  súdnosti,  masťou na očí, lievikom múdrosti zrkadlom cudzích myšlienokčinov našich vlastných potom vodidlom.   Na záver vystúpili piesňami i veršami žiaci 1.B  a 4. A triedy pod vedením Mgr. Juríkovej.                                                          

Poďakovanie  za  úspešnú  realizácii tohto projektu si zaslúžia :

 Mgr. Denisa Slížová, riaditeľka ZŠ s MŠ -  nápad, materiálno–technické  zabezpečenie a samotná realizácia  projektu,

 Mgr. Martin Kele, učiteľ -  namaľovanie  detských motívov  do celej miestnosti,

Mgr. Alexandra Mičeková, učiteľka a koordinátorka ŠK- presťahovanie  celého knižničného fonduuloženie  do nových priestorov,

Mgr. Dana Molnárová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ za aktívnu pomoc,

a všetci pedagogickí  i nepedagogickí  pracovníci školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Vyučovanieškolskej knižnici prispeje svojou  pozitívnou klímouveľmi príjemným prostredímobohateniu výučby  na našej škole a je ďalším inovačným prvkom celého výchovno –vzdelávacieho procesu, pretože učiť deti láske ku knihe je cieľom každého pedagóga.

 

23. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Ten začal rozhlasovou reláciou, v ktorej súrodenci Kristínka a Adam MihaľovHenika Turzová pripomenuli, prečo sláviť tento deň. Po relácii sa všetci pustili do práce. Vo svojich triedach presádzali kvietkyzrazu zelenelo všetko. Žiakom bola premietnutá prezentácia na tému : ,,Čím ubližujeme našej Zemiako ju chrániť“. Oboznámili sa ajhymnou Zelenej školy. Potom  sa všetky ročníky presunuli von a upravovali areál  v okolí školyekoučebňu. Na záver boli pre žiakov pripravené ekohry: Bocian, Netopierjaskyni, Hod šiškou do odpadového košavlastná tvorba-báseňprírode. Všetci odchádzali domovdobrým pocitomvykonanej práce a s dobrou náladou.        

  / vložila j.j. /

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Sížová, pedagógovia a žiaci 2.stupňa Vás pozývajú na Deň otvorených  dverí , ktorý sa uskutoční dňa 19.mája 2015 v piatomdeviatom ročníku nasledovne :

8:00 -   8:45      7.A -   SJL,         9.A -  TSV,        5.A -  ANJ

8:55 -   9:40      7.A -   ANJ,        9.A -  GEO,       5.A -  IFV

9:50 -   10:35    6.A -    SJL,        6.B -  DEJ

10:55-  11:40    6.A -     BIO,      8.A - CHEM

 Tešíme sa na Vašu účasť !

                 

Druhá májová nedeľa patrítradične všetkým mamičkám.  Aj žiaci našej školy pod vedením svojich   triednych pedagógov  pozdravili tento krásny sviatok akadémiou, ktorá prebiehala  pod názvom Kytica pre mamičky uvitá z tancov. Slávnosť otvorila príhovorom riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov  Mgr. Denisa Slížová.  Celý program sa niesol v rytme rôznorodých tancov, ktoré dopĺňali svojim vystúpením moderátori Henika  a Paťko.  Na záver zaspievali všetci účinkujúci peknú emotívnu  pieseň, ktorou deti vyjadrili svoju lásku a vďaku a premietala sa prezentácia fotografií mamičiek so svojimi  deťmi

Veríme, že mamičky prežili pekné sviatočné popoludnie.

Viac článkov...

Stránka 1 z 47

Začiatok
Dozadu
1

Kalendár udalostí - máj 2015

Aktivita
Na bicykli bezpečne - dopravná súťaž
Slávik Slovenska - okresná súťaž

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka
Mgr. Mičeková
Termín
13.05.2015
Aktivita
Štúrov Zvolen - súťaž v rétorike
Biologická olympiáda - okresné kolo
Súťaž v ANJ - Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková
Ing.,Mgr.Šimunková
Mgr. Villemová
Termín
14.05.2015
Aktivita
Slávnostné otvorenie žiackej knižnice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Juríková
Termín
15.05. 2015
Aktivita

Predaj slnečníc - charitatívna zbierka pre ľudí s ochorením skleróza multiplex

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová

 

Termín
18.05. 2015
Aktivita
Deň otvorených dverí - otvorené hodiny na ročníkoch 5. - 9. 

Zodpovedný pedagóg

vyučujúci na roč. 5.-9.
Termín
19.05.2015 
Aktivita
Rodičovské združenie

      Zodpovedný pedagóg
triedni učitelia na
roč. 1. - 9.
Termín
26.05.2015
Aktivita
Beseda s
p. R.Čelkovou - vývin jedinca - VII. ročník
Atletika - dievčatá
Atletika - chlapci
okresné kolo

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr.Šimunková
Mgr.Palacka
Termín

26.05.2015

27.05. 2015

 

Kto je online

Máme online 4 hostí