Pondelok, December 17, 2018

 Jednou z výchovných úloh našej školy je ochrana životného prostredia. Žiakom sa snažíme vštepiť kladný vzťah k prírode, udržiavať a zveľaďovať zelené zóny v triedach aj v areáli školy. Deti učíme separovať odpad, ktorý vytvárajú, do osobitných nádob –papier, tetrapak, PET fľaše a biologický odpad. Odpadovým materiálom si môžeme aj skrášliť prostredie, v ktorom pracujeme. Urobili tak aj žiaci z rôznych tried pod vedením pani učiteľky Procházkovej.

/vložila: d.ž./