Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

PLÁN     ČINNOSTI    ŠKOLSKÉHO    PARLAMENTU šk. rok 2018/2019

mesiac

Činnosť

 OKTÓBER

NOVEMBER

Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – OKTÓBER

Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady – SEPTEMBER
Predstavenie členov žiackej školskej rady ako zástupcov jednotlivých tried.
Voľba predsedu, podpredsedu žiackej školskej rady
Schválenie stanov žiackej školskej rady.
Schválenie a rozdelenie pomocného dozoru (prevencia nevhodného správania sa počas prestávok )
Schválenie plánu činnosti žiackej školskej rady na školský rok 2018/2019.
Vytvorenie informačnej nástenky
Vyhlásenie zbierky pre útulok k príležitosti Svetového dňa zvierat- 4. október

Plán činnosti na október –
Témy mesiaca: Október – mesiac úcty k starším- rozhlasová relácia
Súťaž „Super trieda“- vyhlásenie súťaže
Prvé bodovanie tried- „zeleň v triedach“
Súťaž o najkrajšieho šarkana ( ročníky 1. - 4.)
Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu
Úvodná rozhlasová relácia – predstavenie žiackej školskej rady a jej činnosti na najbližšie obdobie
Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty (podľa plánu práce školy)
Návšteva žiackej školskej rady na ZŠ Mostná, Nové Zámky


Plán činnosti na november –
Rozhlasová relácia – 17. november
Bodovanie tried- nástenná výzdoba triedy
Práca na stránke školy, informácie o činnosti žiackej školskej rady, vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru
Položenie kvetov k pamätníku zosnulých

 

   
   

 

 

DECEMBER

JANUÁR

 

Zasadnutie školského parlamentu - december

 

Bodovanie tried „Vianočná výzdoba“

Organizácia vianočnej  burzy, príprava výrobkov, aranžovanie stánku školy

Vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru

 

Bodovanie tried- „Najčistejšia trieda“

 

Príprava a realizácia vyhodnotenia práce za 1. polrok 2018/2019– rozhlasová relácia výchovného charakteru

   

FEBRUÁR

MAREC

Zasadnutie školského parlamentu - február

14. 02. Valentínska pošta, realizácia

Valentínska  relácia v školskom rozhlase

Bodovanie tried „ červená je farba lásky – oblečenie detí“

22. marec, Svetový deň vody „oblečme sa do modrého“, pomoc pri realizácii aktivít

28. marec – Deň učiteľov – rozhlasová relácia

   

APRÍL

MÁJ

Zasadnutie školského parlamentu - apríl

22.4 Deň Zeme – pomoc pri realizácii aktivít

Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu

Deň narcisov – organizovanie zbierky v spolupráci s Ligou proti rakovine

Rozhlasová relácia 1. a 8. máj – významné sviatky

Deň matiek- rozhlasová relácia v obecnom rozhlase, pozvánka na Deň matiek v škole

   

JÚN

Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Vyhodnotenie činnosti – rozhlasová relácia

 

Vyhodnotenie súťaže „Super trieda“,

 

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2018/2019 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy.