Piatok, November 22, 2019

Vážení rodičia a žiaci 5. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,15 – 11,45 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. /j.j./

 

Celoplošné testovanie žiakov 5.ročníka T5-2018 21.november 2018 (streda)

Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka T9-2019 3.apríl 2019 (streda)

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2019!

Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2019!

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2019!

1. kolo prijímacích skúšok : 13.5.2019, 16.5.2019!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 18.6.2019!