Sobota, August 18, 2018

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2018.


Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2018!


Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2018!


SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2018.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2018!

1. kolo prijímacích skúšok : 14.5.2018, 17.5.2018!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 19.6.2018! / vložila j.j./
 

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (výchovnej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2017.


Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 28.2.2017 !


Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2017


SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2017.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2017 !

1. kolo prijímacích skúšok : 9.5.2017, 11.5.2017
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 20.6.2017
 

Našich deviatakov čakajú už o týždeň v pondelok 13. mája prijímacie skúšky na stredné školy. Žiaci si mohli podať prihlášky na dve stredné školy alebo dva odbory na tej istej škole. Prvý termín je stanovený na 13. mája, druhý termín prijímačiek bude vo štvrtok 16. mája. Prijímacie skúšky sa týkajú iba žiakov štvorročných odborov a odborov s maturitou. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiaka neprijmú v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. O vypísaní prípadného druhého kola prijímačiek musí riaditeľ školy rozhodnúť najneskôr 6. júna, druhé kolo prijímačiek bude 18. júna 2013.

 

Prihlášky na stredné školy

Zákonný zástupca podáva prihlášky na SŠ prostredníctvom výchovného poradcu riaditeľovi ZŠ nasledovne:

Do 28. februára 2013 na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie talentu.

Do 19. apríla 2013 ostatné odbory, vrátane prihlášok na 8-ročné gymnáziá.

Talentové skúšky na SŠ: 25.marca 2013 – 15. apríla 2013

Prijímacie skúšky na SŠ : 13. mája 2013  a  16. mája 2013(1. kolo)

                                          18. júna 2013(2. kolo)

 

Čítať celý článok...