Sobota, Jún 06, 2020

VODA

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • Prevádzka školy je v súlade s environmentálnou legislatívou SR
 • Voda vo vodovodoch je pitná, hygienicky kontrolovaná a upravovaná regionálnou vodárenskou spoločnosťou
 • Na pisoároch je senzor na splachovanie
 •  Žiaci sa učia o vode na biológii,   chémii, fyzike ale aj iných predmetoch
 • Použitie bioenzýmov na čistenie odpadu

 

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 

 • Na škole nie je zavedená ENV hliadka, ktorá

      robí pravidelnú kontrolu  spotreby vody .Nad

      umývadlami sa nenachádzajú nápisy

            súvisiace so šetrením vody

 • Spotreba vody sa nedá presne určiť

      z faktúry, lebo vodomer ukazuje spotrebu

      nielen základnej školy , ale aj materskej školy

      a jedálne

 • Nevyužívame dažďovú vodu
 • Nepoužívame EKO čistiace prostriedky

 

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 

 • Zaviesť  EKO hliadky
 • Osveta pre žiakov, zamestnancov školy – šetrenie vody 
 • Spolupráca s vodárenskou spoločnosťou exkurzie a s čističkou odpadových vôd

 

 

 

           HROZBY

 

 • Cena vody
 • Zriaďovateľ školy
 • Dodávateľ vody

 

 

 

ENERGIA

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • Na škole je elektromer
 • Postupne sa vymieňajú spotrebiče za šetrnejšie v Školskej jedálni
 • Žiaci sa na prírodovedných predmetoch učia o obnoviteľnej a neobnoviteľnej energie
 • Návšteva interaktívnej výstavy Ekolamp-ekoptofilm
 • Budova školy je zateplená

 

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 

 

 

 • Nie je zavedená Eko hliadka
 • Oznamy o šetrení energie nie sú označené
 • Na škole nie sú úsporné žiarovky

 

 

 

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 

 

 • Spolupráca so zriaďovateľom
 • Sponzorstvo, EU projekty

 

 

           HROZBY

 

 • Cena energie
 • Zriaďovateľ školy
 • Dodávateľ energie
 • Nedostatok neobnoviteľných zdrojov

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPAD

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • Zavedený separovaný odpad na škole
 • Exkurzie pre žiakov na zberný dvor
 • Tvorivé dielne- výroba predmetov z odpadového materiálu
 • Zapájanie do projektov na Deň Zeme
 • Pravidelné upratovanie areálu školy žiakmi  
 • pravidelný odvoz odpadu na zberný dvor,na školskom dvore sú separované kontajnery
 • dvakrát ročne škola organizuje zber papiera, učíme žiakov ako sa vyrába recyklovaný papier
 • snažíme sa  používať recyklovaný papier a obojstranne ho využiť
 • Vytvorené kompostovisko

 

 

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 

 • žiaci používajú nápoje v plastoch  
 • niektorí žiaci nedôsledne triedia odpad

 

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 • spolupráca s firmami pri nákupe  tovaru vo veľkoobjemových  baleniach
 • preferovanie elektronickej komunikácie  s rôznymi inštitúciami

 

 

 

 

           HROZBY

 

 • zvýšenie ceny za komunálny odpad
 • Legislatívne zmeny
 • zriaďovateľ

 

 

 

 

 

DOPRAVA A OVZDUŠIE

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • Zákaz fajčenia v areáli školy
 • Na pôde školy sa nepoužívajú freóny a iné      zdraviu škodlivé materiály
 • Na škole je  koordinátor dopravnej výchovy, ktorý organizuje rôzne akcie  
 • Na prírodovedných predmetoch sa žiaci učia o ovzduší a globálnych problémoch
 • Na rôzne vychádzky a akcie chodíme peši

 

 

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 • parkovanie

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 

 • Lokalita školy
 • Zabezpečenie retardérov na ceste
 • Spolupráca s obcou

 

 

           HROZBY

 

 • Zvyšovanie prepravy  osôb autom
 • Zvyšovanie emisií
 • Rôzne kolízie 

 

 

ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • Škola sa snaží nakupovať tovar vo veľkoobjemových  baleniach
 • Preferuje recyklovaný papier
 • Podľa možností v jedálni nakupujeme od slovenských výrobcov
 • Používame papier z oboch strán
 • Nové spotrebiče vedenie nakupuje v čo najvyššej energetickej triede
 • Pokiaľ je to možné uprednostňujeme mailovú komunikáciu

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 

 • Vysoká spotreba kancelárskeho

      papiera

 • Čistiace prostriedky nie sú EKO 
 • v ŠJ nemáme  všetky potraviny BIO 

 

 

 

 

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 

 • spolupráca so SLOVENSKÝMI dodávateľmi / výrobcami/
 • vedenie školy

 

 

 

           HROZBY

 

 • nízka cena potravín nezaručí kvalitu
 • legislatíva- zákaz podávať deťom vlastnoručne dopestované ovocie a zeleninu
 • zriaďovateľ

 

 

 

 

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

 

 

             SILNÉ STRÁNKY

 

 • v škole sa nachádzajú interiérové rastliny a žiaci sa pravidelne o ne starajú
 • v areáli školy máme park a zeleň
 • pravidelná návšteva žiakov v útulku zvierat
 • zvelaďovanie školského areálu nielen v rámci Dňa Zeme
 • Podávanie environmetálnych projektov
 • Vzdelávanie žiakov v tejto oblasti
 • Besedy s ornitológom
 • Vytvorená ekoučebňa s bylinkovou špirálou

 

 

 

 

 

   SLABÉ STRÁNKY

 

 

 • Škola sa nachádza v blízkosti frekventovanej

            cesty 

 

 

 

     PRÍLEŽITOSTI

 

 • Spolupráca s rodičmi  a občianskymi združeniami ENV zameraním
 • Motivácia a spolupráca zamestnancov školy
 • Vychádzky do okolitej prírody

 

 

 

           HROZBY

 

 • Neustála výstavba, zmenšovanie zelených plôch  
 • Zriaďovateľ