Pondelok, Jún 18, 2018

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2018.


Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2018!


Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2018!


SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2018.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2018!

1. kolo prijímacích skúšok : 14.5.2018, 17.5.2018!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 19.6.2018! / vložila j.j./