Piatok, November 22, 2019

 

ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

 

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

 

1.1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Školský parlament je zložený zo žiakov 5. až 9.ročníka,  a jedného  pedagogického pracovníka.

 

2. Sídlom parlamentu je ZŠ s MŠ Bánov, kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov.

 

1.2

POSLANIE

 

Poslaním školského parlamentu je:

 

1. Riešenie výchovno-vyučovacích problémov

2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi

4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie

6. Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

 

1.3

CIEĽ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

 

1. Školským parlamentom budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné

a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému

rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

 

2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory

rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň

podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou

formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

1.4

ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO

PARLAMENTU

 

1. Žiaci  5. až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine dvoch  žiakov, ktorí budú triedu

zastupovať v školskom  parlamente. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou  majú právo

týchto žiaka odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového. /Včas o tom informujú

predsedu  alebo podpredsedu ŠP/. Zvolený žiak si vyberie svojho zástupcu, ktorý ho bude

zastupovať v prípade neprítomnosti.

2. Funkčné obdobie členov školského parlamentu je jeden školský rok.

3. Zástupcovia školského parlamentu si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a

zapisovateľa, alebo dodatočne určia koordinátorov pre jednotlivé krátkodobé, prípadne

dlhodobé úlohy.

4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje

len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len

usmerňujúci, nie prikazujúci.

5. Ak si jednotliví zástupcovia parlamentu neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo

hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi školského parlamentu.

6. Riaditeľ školy alebo zástupca školy je čestným členom  predsedníctva.

7. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

9. Parlament bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí.

Zasadnutia parlamentu zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia

môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena parlamentu.

 

1.5

ROKOVANIE PARLAMENTU

 

1. Program na rokovanie parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo.

2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť pripomienky žiakov na vedenie školy

a pedagogický zbor a naopak. 

3. Predsedníctvo  parlamentu    právo  zvolať  aj  mimoriadne  zasadnutie   na   návrh ktoréhokoľvek člena, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené problémy

sa musia okamžite riešiť.

4. Pri prijímaní rozhodnutí je treba účasť nadpolovičnej väčšiny členov školského parlamentu. 5. Uznesenia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina účastníkov.

 

 

 

 

 

 

 

1.6  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA  PARLAMENTU

 

Práva:

 

1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky

    k činnosti parlamentu.

2. Slobodne vyjadriť svoj názor.

3. Požiadať o mimoriadne zvolanie parlamentu, v prípade nutnosti riešenia problému.

4. Zúčastňovať sa na podujatiach parlamentu, využívať výhody poskytované parlamentom.

5. Právo spolurozhodovať o činnosti, voliť a byť volený.

 

 

 Povinnosti:

 

1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.

 2.Zodpovedne si plniť zverené úlohy.

 3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných parlamentom.

 4. Dbať na kultúru prejavu a reči  /Počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, spisovne sa   vyjadrovať  vo svojich vystúpeniach/.

 

 

1.7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

   Tento štatút bol schválený  na zasadnutí školského parlamentu dňa 03.10.2017 a od tohto dňa nadobúda platnosť.

 

 

 

Bánov, 05.09.2018