Sobota, August 18, 2018

PLÁN     ČINNOSTI    ŠKOLSKÉHO    PARLAMENTU šk. rok 2017/2018

mesiac

Činnosť

 OKTÓBER

NOVEMBER

Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – OKTÓBER

Predstavenie členov školského parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried.

Voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu

Schválenie stanov školského parlamentu. Rozdelenie pomocného dozoru (prevencia nevhodného správania sa počas prestávok )

Schválenie plánu činnosti školského parlamentu na školský rok 2017/2018.

Vytvorenie informačnej nástenky

Prezentácia výsledkov žiakov v školskom roku 2016/2017 na plenárnom rodičovskom združení

Témy mesiaca:  Október – mesiac  úcty k starším- rozhlasová relácia

 Súťaž „Super trieda“- vyhlásenie súťaže

Prvé bodovanie tried- „zeleň v triedach“

Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu

Úvodná rozhlasová relácia – predstavenie činnosti na najbližšie obdobie

Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty (podľa plánu práce školy)

Plán činnosti na november

Rozhlasová relácia – 17. november

 Bodovanie tried-  nástenná výzdoba triedy

Práca na stránke školy, informácie o činnosti školského parlamentu, vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru

 

Položenie kvetov k pamätníku zosnulých

   
   

 

 

DECEMBER

JANUÁR

 

Zasadnutie školského parlamentu - december

Bodovanie tried „Vianočná výzdoba“,

Vianočná rozhlasová relácia

Organizácia vianočnej  burzy, príprava výrobkov, aranžovanie stánku školy

Vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru

 

Bodovanie tried- „Najčistejšia trieda“

 

Príprava a realizácia vyhodnotenia práce za 1. polrok 2017/2018 – rozhlasová relácia výchovného charakteru

   

FEBRUÁR

MAREC

Zasadnutie školského parlamentu - február

14. 02. Valentínska pošta, realizácia

Valentínska  relácia v školskom rozhlase

Bodovanie tried „ červená je farba lásky – oblečenie detí“

22. marec, Svetový deň vody „oblečme sa do modrého“, pomoc pri realizácii aktivít

28. marec – Deň učiteľov – rozhlasová relácia

   

APRÍL

MÁJ

Zasadnutie školského parlamentu - apríl

22.4 Deň Zeme – pomoc pri realizácii aktivít

Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu

Deň narcisov – organizovanie zbierky v spolupráci s Ligou proti rakovine

Rozhlasová relácia 1. a 8. máj – významné sviatky

Deň matiek- rozhlasová relácia v obecnom rozhlase, pozvánka na Deň matiek v škole

   

JÚN

Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu.

Vyhodnotenie činnosti – rozhlasová relácia

 

Vyhodnotenie súťaže „Super trieda“,

 

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2017/2018 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy.