Piatok, November 22, 2019

PLÁN     ČINNOSTI    ŠKOLSKÉHO    PARLAMENTU šk. rok 2019/2020

mesiac

Činnosť

 

SEPTEMBER

 

 

 

 

OKTÓBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady – SEPTEMBER
Predstavenie členov žiackej školskej rady ako zástupcov jednotlivých tried.
Voľba predsedu, podpredsedu žiackej školskej rady
Schválenie stanov žiackej školskej rady.
Schválenie a rozdelenie pomocného dozoru (prevencia nevhodného správania sa počas prestávok )
Schválenie plánu činnosti žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020.
Vytvorenie informačnej nástenky
Vyhlásenie zbierky pre útulok k príležitosti Svetového dňa zvierat- 4. október

Plán činnosti na október
Témy mesiaca: Október – mesiac úcty k starším- rozhlasová relácia
Súťaž „Super trieda“- vyhlásenie súťaže
Prvé bodovanie tried- „zeleň v triedach“
Súťaž o najkrajšieho šarkana ( ročníky 1. - 4.)
Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu
Úvodná rozhlasová relácia – predstavenie žiackej školskej rady a jej činnosti na najbližšie obdobie
Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty (podľa plánu práce školy)
Návšteva žiackej školskej rady inej ZŠ

Plán činnosti na november
Rozhlasová relácia – 17. november
Bodovanie tried- nástenná výzdoba triedy
Práca na stránke školy, informácie o činnosti žiackej školskej rady, vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru
Položenie kvetov k pamätníku zosnulých

 

   

JANUÁR

Zasadnutie školského parlamentu - december

Bodovanie tried „Vianočná výzdoba“

Organizácia vianočnej  burzy, príprava výrobkov, aranžovanie stánku školy

Vyhodnotenie činnosti pomocného dozorBodovanie tried- „Najčistejšia trieda“

 Príprava a realizácia vyhodnotenia práce za 1. polrok 2019/2020– rozhlasová relácia výchovného charakteru

   

FEBRUÁR

MAREC

Zasadnutie školského parlamentu - február

14. 02. Valentínska pošta, realizácia

Valentínska  relácia v školskom rozhlase

Bodovanie tried „ červená je farba lásky – oblečenie detí“

21. marec -  Svetový deň Downovho syndrómu-ponožková výzva

22. marec - Svetový deň vody, obleč sa do modrého, pomoc pri realizovaní aktivít, bodovanie

28. marec – Deň učiteľov – rozhlasová relácia

   

APRÍL

MÁJ

Zasadnutie školského parlamentu - apríl

22.4. Deň Zeme – pomoc pri realizácii aktivít

Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu

Deň narcisov – organizovanie zbierky v spolupráci s Ligou proti rakovine

Rozhlasová relácia 1. a 8. máj – významné sviatky

Deň matiek- rozhlasová relácia v obecnom rozhlase, pozvánka na Deň matiek v škole

   

JÚN

Organizácia juniálesu pre ročníky 5.-9. pri príležitosti MDD

Vyhodnotenie činnosti – rozhlasová relácia

Vyhodnotenie súťaže „Super trieda“,

Záverečné zasadnutie školského parlamentu

 

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2019/2020 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy.