Sobota, Jún 06, 2020

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola s materskou školou Bánov

 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  voda               pre certifikačné obdobie: 2016/2017, 2017/2018

 

Silné stránky

Slabé stránky

 

Máme umývačku riadu v školskej kuchyni

Plytvanie vody v škole , na záchodoch

 

 Veľa žiakov pije čistú vodu z vodovodu

Nevyužívame dažďovú vodu na polievanie kvetov v triedach

 a na chodbách

 

Téme voda  sa venujeme vo viacerých predmetoch

vo vyučovacom procese

 

 

EAP písomne schválil: Mgr.František Halás

Dátum konzultácie:27.4.2017

 

Dátum schválenia:

 

02.05.2017

 

Ciele

 Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

 

CIEĽ 1:

Znížiť spotrebu vody

 o 5-10% do mája 2018 a zvýšiť povedomie u žiakov o význame vody pre život

AKTIVITA 1:

Vytvoriť hliadky-kvapôčky

zodp. Mgr.Benková

žiačka Handlová, Keckésová /V.A/
T: február 2017

Fotodokumentácia

hliadok Žiačky upozorňujú tých, ktorí plytvajú vodou

 

realizuje sa

 

AKTIVITA 2:
Využívanie dažďových kvapiek-inštalovať zberné nádoby

 

daž´dov

zodp.  Mgr.Slížová Ing,Šimunková


T: máj  2017

Odtoková rína prispôsobená na odchytávanie dažďovej vody cezžľab

Dažďová voda  týždenníkmi druhého stupňa naberaná zo suda na zalievanie kvetov v triedach.

zrealizované

 

AKTIVITA 3:

Zmenšiť objem vody na splachovanie-vloženie umelohmotných fliaš do splachovačov

zodp. Ing.Šimunková, p.školník,kolégium

 T: máj 2017

          

Umelohmotné fľaše vložené 5 žiačkami do nádrží splachovačov

uskutočnené

 

AKTIVITA 4:

,,Vodná inšpekcia“

Štvrťročné porovnávanie spotreby vody-spracovanie do tabuľky

Zodp.p.účtovníčka

žiaci 8.roč. Piršel  a Čelka

faktúry so stavom spotreby vody chodia raz za pol roka

Sledovanie spotreby, spotreba znížená o 5%

 

AKTIVITA 5:

Výtvarná a fotografická súťaž,, Podoby vody“

 

zodp.triedny uč.

T: september 2017

Zapojil sa žiaci piateho ročníka

súťaž prevedená,

súťažiaci boli ocenení

 

AKTIVITA 6:

Tancujúce kvapôčky- vystúpenie detí z tanečného krúžku

zodp. Mgr. Uhríková, 

T: marec 2018

 Žiačky 4.ročníka sa zapojili do nácviku tančeka

prebieha nácvik. tančeka

 

AKTIVITA 7:

Deň Zeme

 

zodp. Mgr.Poláčeková

 žiaci kolégia

T: apríl 2018

Zapojili sa všetky ročníky

Prezentácie žiakom vysvetlené, zhodnotenie činnosti kolégiom , úprava areálu uskutočnená

 

CIEĽ 2:

Rozvíjať a prehlbovať pozitívny vzťah k vode.

Skvalitňovať poznatky

o vlastnostiach a význame vody pre živé organizmy

AKTIVITA 1:

Beseda o vode s pracovníkom západoslovenských vodární

Zodp.Ing.Šimunková

T:november 2016

25 žiakov I.stupňa

Beseda uskutočnená pre 25 žiakov 1.stupňa s pracovníkom ZSV Mgr.Dananaiom -fotodokumetácia.

AKTIVITA 2:

Návšteva vodárne, čističky odpadových vôd

zodp.PaedDr Ostrožlíková Ľubica

T: október 2017

15 žiakov – žiaci kolégia a vybraní žiaci navštívili ČOV v Šuranoch

zrealizované

AKTIVITA 3:

Eko hry – na tému voda

zodp.p.vychovávateľky ŠKD

 žiaci ŠKD

T: september 2017

Žiaci ŠKD 3. a 4.ročníka

Eko hry uskutočnené

AKTIVITA 4:

Ochrana životného prostredia

Zber odpadkov na brehu rieky Nitry spojený s informačným pohovorom zameraným na tému: Predchádzame znečisteniu okolia od odpadkov

Zodp.koordinátorky a kolégium

Apríl 2018

 

 

AKTIVITA 5:

Využívanie dažďovej vody na polievanie kvetov v škole, v  šk. areáli

zodp.PaedDr Ostrožlíková

 žiačky- Klobučníková, Muziková

T: jún 2017

poverení žiaci II.stupňa

Využívame dažďovú vodu, v zime naberáme sneh do vedier a rozpúšťame ho

 

Aktivita 6:

Zázračná voda- realizácia experimentov s vodou na fyzike, chémii, biológii

zodp.RNDr Lelovská

žiaci II.stupňa

T: október 2017

Fotodokumentácia

Pokusy s vodou na chémii a fyzike a biológie

Žiaci ôsmeho ročníka zrealizovali experimenty týkajúce sa vody

 

AKTIVITA  7:

Projekty v Anglickom jazyku

na tému : ,,Bath – najkrajšie kúpele v Anglicku“

zodp.Mgr.Popadičová

T: marec  2018

Na hodinách anglického jazyka- žiaci 8.ročníka

Projekty boli vytvorené

CIEĽ 3:

Zvýšenie záujmu o zdravý životný pitný režim

AKTIVITA 1:

Pitný režim. Zabezpečiť krčahy s čistou vodou v ŠJ počas podávania obedov

zodp. vedúca ŠJ

T: jún 2017

Zakúpených 5 krčahov  na vodu do jedálne

Žiakom  boli podávané pri obede krčahy s vodou, ktoré si mohli naliať do pohárov.Rozmiestneniezabezpečujú pani kuchárky

zrealizované

AKTIVITA  2:

 Pijem čistú vodu, vodu z vodovodu- prezentácia

 

zodp. Mgr.Buranská

T: marec 2017

200 žiakov zapojených – ochutnávka minerálnych vôd

Zrealizované

AKTIVITA 3:

Vytvoriť nástenky na zdravý životný štýl -naj nástenka

zodp.kolégium

T: október 2017

Koordinátorka zdravej výživy spolu s kolégiom navrhli tématické dni v priebehu mesiaca-na hlavne nástenke- pokyny pre jednotlivé dni

 Nástenky v troch triedach