Piatok, November 15, 2019

Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2013/2014

 

 

Stav finančných prostriedkov na začiatku šk.roku:

               -na účte                                           3 487,90 € ( z toho 2 % z dane 2 339,47 €)

               -v pokladnici                                      312,00 €

               - spolu                                             3 799,90 €

 

Príjmy:

               -rodičovské príspevky                     2 585,00 €

               -rodičovská zábava                            432,89 €

               -zber papiera                                       589,00 €

               -sponzorský dar ( poslanci OZ)          376,07 €

               -sponzorský dar (p.Ohrádka)             243,00 €

               -2 % z dane                                     2 986,51 €

               -spolu                                              7 212,47 €     

 

 

Výdavky:               

               -odmeny deťom počas šk. roka            162,05 €

               -odmeny deťom na konci šk. roka       155,67 €

               -cestovné                                              465,35 €

               -súťaže, besedy, akcie                            78,93 €

               -výdavky vedenia ZRPŠ                        74,50 €

               -SRRZ                                                  136,11 €   

               -vedenie účtu                                         95,42 €

               -školské pomôcky                                262,30 €

               -poistenie                                              296,38 €

               -lyžiarsky výcvik- vleky 7.roč.             328,00 €

               -techn.zabezpečenie (dvere,lehátka) 1 057,04 €

               -interakt.tabuľa, tabuľa                     2 513,26 €

               -učebnice                                              301,73 €

               -lavice                                                   996,00 €

               -škola v prírode( 10 €/žiak 4.roč.)        150,00 €

               -šk. knižnica                                           84,59 €   

               -spolu                                                7 157,33 €   

 

 

Čerpanie 2 % z dane:

               - tabule                                             2 339,47 €

               - spolu                                              2 339,47 €

 

Stav finančných prostriedkov k 1.9.2014:

-          na účte                                           3 190,12 € ( z toho 2% z dane  2 986,51 € )

-          v pokladnici                                      664,92 €

-          spolu                                              3 855,04 €