Piatok, November 15, 2019

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

 

ZŠ s MŠ BÁNOV

 

 

V súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy a školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Bánov.

Článok I.

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy a školského zariadenia sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou v Bánove na ul. Kpt. Nálepku č. 43. (názov školy určený podľa § 14 ods. 6 písm. a) b) zákona SNR č. 596/2003 Z.z.)

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie rady školy a školského zariadenia

 

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Zb. Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy a školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky. ( podľa § 24 odst. 1 zák.č. 596/2003 Z.z.)

 

Článok III.

Činnosť rady školy a školského zariadenia

 

(1) Rada školy a školského zariadenia sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školského zariadenia.

(2) Rada školy a školského zariadenia:

 

a) uskutočňuje výberové konania na vymenovanie riaditeľa školy a školského zariadenia

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z.z. Návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. a to najmä:

 

- 2 -

 

1. K návrhu na počty prijímaných žiakov.

2. K návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

3. K informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu.

4. K správe o výchovno - vzdelávacích výsledkoch školy a školského zariadenia.

5. K návrhu rozpočtu.

6. K návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.

7. K správe o výsledkoch hospodárenia školy.

8. K informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu.

 

(3) Rada školy a školského zariadenia vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia

 

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania. Na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy a školského zariadenia; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy a školského zariadenia, podpísaný predsedom rady školy a školského zariadenia.

 

Článok IV.

 

Zloženie rady školy a školského zariadenia

 

 

(1) Rada školy a školského zariadenia má 11 členov.

(2) Členmi rady školy a školského zariadenia sú:

- štyria zvolení zástupcovia rodičov,

- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

- traja delegovaní zástupcovia príslušnej obce,

- jeden delegovaní zástupca organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní t.j. TJ Lokomotíva Bánov

Počet členov rady školy a školského zariadenia je stanovený podľa § 2 vyhlášky MŠ SR číslo 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

 

Článok V.

Spôsob voľby členov rady školy a školského zariadenia.

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy a školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu a školské zariadenie.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy a školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia.

(3) Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školy a školského zariadenia sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy školského zariadenia.

 

 

 

- 3 -

 

(4) Členovia rady školy a školského zariadenia sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Spôsob voľby členov rady školy a školského zariadenia je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(6) Členstvo v rade školy zaniká

 

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) ak člen rady školy a školského zariadenia vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu

d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

g) odvolaním člena, ktorý sa tri krát po sebe nezúčastní zasadania,

h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

i) úmrtím.

Článok VI.

Pravidlá rokovania rady školy a školského zariadenia

 

(1) Rada školy a školského zariadenia na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu rady školy a zapisovateľa.

(2) Predsedu a podpredsedu rady školy a školského zariadenia volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy a školského zariadenia rada školy a školského zariadenia odvolá, ak

 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada.

 

(4) Predsedu rady školy a školského zariadenia môže rada školy odvolať, ak

 

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy.

 

(5) Rada školy a školského zariadenia je uznášaniaschopná (okrem článku III, ods.3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(6) Na platné uznesenie rady školy a školského zariadenia (okrem článku III, ods.3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(7) Rada školy a školského zariadenia sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

(8) Nová rada školy a školského zariadenia musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

(9) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

(10) Zmeny v štatúte rady školy a školského zariadenia je možné vykonať formou dodatku na

zasadnutí rady školy a školského zariadenia, na odsúhlasenie ktorého je potrebný

nadpolovičný počet hlasov členov rady školy.

 

 

 

- 4 -

 

Článok VII.

Práva a povinnosti člena rady školy a školského zariadenia

 

(1) Člen má právo:

 

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a školského zariadenia,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a školského zariadenia a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy a školského zariadenia,

e) predkladať na rokovanie rady školy a školského zariadenia vlastné námety pripadne materiály.

 

(2) Člen rady školy a školského zariadenia je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy a školského zariadenia podľa tohto štatútu a jeho členstvo zaniká.

(3) Člen rady školy a školského zariadenia je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok VIII.

Povinnosti predsedu rady školy a školského zariadenia

 

(1) Predseda rady školy a školského zariadenia je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a školského zariadenia a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy a školského zariadenia, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy a školského zariadenia môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy a školského zariadenia predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy a školského zariadenia na schválenie.

(4) Predseda rady školy a školského zariadenia zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy a školského zariadenia.

(5) Predseda rady školy a školského zariadenia zvolá radu školy a školského zariadenia najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy a školského zariadenia alebo riaditeľ školy a školského zariadenia. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(6) Uznesenie rady školy a školského zariadenia alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy a školského zariadenia vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

(8) Výročná správa obsahuje:

 

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

e) ďalšie údaje určené radou školy.

 

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a školského zariadenia. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu.

 

- 5 -

 

Článok IX.

Vzťahy rady školy a školského zariadenia k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda rad školy a školského zariadenia informuje riaditeľa školy a školského zariadenia o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

 

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy a školského zariadenia príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

(1) Rada školy a školského zariadenia zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2) Rada školy a školského zariadenia nemá vlastný majetok.

(3) Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy a školského zariadenia, ktoré sú právnickou osobu, zabezpečuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. (§ 24 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z.)

(4) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a školského zariadenia dňa 20.7.2006 a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 

 

 

V Bánove Dátum schválenia: 20.7.2006

Rada škola a školského zariadenia

kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov

 

 

 

Vypracovala:

Ľubica Lörincová

 

 

 

 

 

...............................

Ľubica Lörincová

predseda rady školy

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767