Štvrtok, Apríl 09, 2020

Kedy a kde bola postavená prvá budova školy v Bánove, nie je známe. Prvá písomná zmienka je z roku 1811 za čias pôsobenia farára Gozmana a vtedajším učiteľom bol Pavol Udvary. Škola viackrát vyhorela a obec ju musela obnoviť na vlastné náklady. V roku 1905 bola postavená nová,  v tom čase moderná, jednoposchodová budova školy so šiestimi triedami. Po 2. svetovej vojne sú prvé zápisy v kronike v školskom roku 1948/1949 kde je škola v Bánove vedená ako Národná škola. Učiteľský zbor mal v tom roku 10 členov a riaditeľom bol Bedrich Lička.

Dňom 1. septembra 1953 bola zriadená v obci namiesto Národnej školy Osemročná stredná škola. Riaditeľom bol ustanovený František Egry a učiteľský zbor mal 12 členov. Bolo otvorených 11 tried s 373 žiakmi. S výstavbou novej budovy školy sa začalo 25. júna 1958. V tomto školskom roku bol riaditeľom František Egry, učiteľský zbor pozostával zo 16-tich členov na 586 žiakov v 15-tich triedach. Výstavba školy bola ukončená koncom roka 1959 a 16. januára 1960 sa otvorili brány novej trinásť triednej budovy školy.

Na slávnostnom otvorení bola televízia i rozhlas.

V roku 1964 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Jozef Turček. Vo funkcii zástupcu pracovali Viliam Bednár, Ľudovít Záhorský  a Vilma Kozárová.             

V školskom roku 1969/70 mala škola 655 žiakov, musela fungovať v dvojsmennej prevádzke.

V školskom roku 1984/85, keď školu navštevovalo 511 žiakov, bola slávnostne otvorená školská družina s jedálňou a  mnohých rokoch sa skončilo dvojsmenné vyučovanie. Všetky ročníky sa učili dopoludnia v troch budovách – v  starej škole, budove školskej družiny a v novej škole.

Po novembri 1989 nastali zmeny aj v školstve.

Bývalý dlhoročný riaditeľ Jozef Turček odchádza po 40-tich rokoch pedagogickej činnosti, z toho 27 rokov v riaditeľskej  do dôchodku.

V máji 1991 sa konali voľby riaditeľa školy, kde  najviac hlasov získala a prevzala funkciu riaditeľky školy Magdaléna Pilová. Jej zástupkyňou sa stala Júlia Klobučníková. Pri voľbách spolupracovala aj rada školy, ktorá pôsobí na škole popri rodičovskom združení. V roku 1992 sa na škole objavili prvé počítače a začalo sa vzdelávanie v oblasti IKT. Pokles populácie sa prejavil aj v Bánove, v roku 1999 mala škola 376 žiakov.

Od 1. júla 2002 prešli kompetencie zriaďovateľa základnej a materskej školy na obec. V rámci efektívneho využitia priestoru bola do priestorov školskej družiny premiestnená materská škola.

Od 1. júna 2004 bol schválený nový názov Základná škola s materskou školou Bánov.

Hoci pri škole nebola telocvičňa, dosiahli naši žiaci pekné športové úspechy a stali sa neskôr reprezentantmi našej krajiny. Medzi takýchto patril Dušan Moravčík, atletický reprezentant a účastník troch olympiád, Jaroslav Mráz, majster Európy v športovej streľbe, futbalisti - reprezentanti Peter Mráz, bratia Dušan, Karol a Ivan Brezíkoví, či Dušan Velčic, majster sveta v lukostreľbe telesne postihnutých športovcov.            

Výstavba telocvične bola zahájená  1. 10. 2002, riaditeľkou bola  Mgr. Magdaléna Pilová.

Slávnostne odovzdaná bola 28. januára 2005 počas obdobia, keď riaditeľkou školy bola PaedDr. Zdenka Klučková , jej zástupkyňou Mgr. Helena Sláviková . Obci sa úspešne darilo využiť nové formy financovania školy, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Exteriér aj interiér školy sa zmenili na nepoznanie.

Od roku 2009 vykonávala  funkciu riaditeľky na ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Katarína Ondrušková, zástupkyňou bola Mgr. Denisa Slížová.

V roku 2010 bola rekonštrukcia ukončená a škola organizovala oslavy  50. výročia svojho vzniku, na ktorú boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí tu pôsobili.  Dnes je škola ozdobou obce a ideálnym miestom na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie,

V júni 2014 sa konali ďalšie voľby na funkciu riaditeľa školy, v ktorých väčšinu hlasov získala a do funkcie bola menovaná Mgr. Denisa Slížová. Jej zástupkyňou sa stala Mgr. Dana Molnárová.                   

V súčasnosti. t.j. k 12.1.2015 školu navštevuje 237 žiakov pod vedením 22 pedagógov a 11 nepedagogických zamestnancov.

Dlhodobú koncepciu rozvoja školstva určuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom všeobecne záväzných právnych noriem, nariadení, pokynov a usmernení. Návrh koncepcie rozvoja školy je postavený  na akceptácii cieľov základných školských dokumentov, predovšetkým Štátneho vzdelávacieho program pre stupeň vzdelania ISCED 1 a    ISCED 2, Národného programu výchovy a vzdelania, výsledkov správ   výchovno - vzdelávacej činnosti, vnútornej analýzy aktuálneho stavu školy, doterajšej orientácie školy a na rešpektovaní podnetov a návrhov Rady školy, Rady rodičov, pedagógov a žiakov školy .

Zámerom koncepcie je zvýšiť a posilniť imidž školy do ďalšieho obdobia s cieľom skvalitniť úroveň výchovno – vyučovacieho procesu. Tento koncepčný zámer je možné dosiahnuť modernizáciou a zvyšovaním kvality vyučovania, zlepšením materiálno- technického vybavenia, aktívnou prácou a zanietením všetkých  pedagógov a zmenou spôsobu manažovania tak, aby sa škola zaradila medzi stabilné a úspešné školy.

 

 

 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk
Jedáleň:
    035/6571 767