Piatok, November 22, 2019

Uznesenie z plenárnej schôdze

Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove, konanej dňa 07.10.2014

 

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove

 

s ch v a ľ u je :

1.      Plán činnosti rodičovského združenia na šk. rok 2014/15.

2.      Plnenie finančného rozpočtu v šk. rok 2013/14.

3.      Štatút rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove.

4.      Príspevok rodičov vo výške 15 € ročne na každé dieťa v rodine.

 

 u k l a d á :

1.      Všetkým členom rodičovskej rady spolupracovať pri plnení úloh školy, spolu so zreteľom na vzdelanostný rast žiaka .

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: členovia rodičovskej rady

 

 

2.      Dozerať na domácu prípravu žiakov na vyučovanie, pozornejšie sledovať vymeškávanie vyučovacích hodín s cieľom predchádzať záškoláctvu, najmä u žiakov vyšších ročníkov.

3.      Vychovávať žiakov k zvyšovaniu kultúry prejavu, slušnosti, obliekania sa a starostlivosti o celkový vzhľad.

4.      Zabraňovať žiakom užívať omamné a psychotropné látky, fajčenie a užívanie alkoholických nápojov.

5.      Pomôcť škole pri realizácii materiálno-technického zabezpečenia činnosti školy, napr. brigádnickými aktivitami, sponzorstvom a pod.

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: rodičia

 

6.      Zvyšovať výchovno-vzdelávací proces, predkladať rodičovskej rade správu o činnosti školy, vytvárať podmienky na odstraňovanie prekážok optimalizácie zvyšovania vzdelávacieho procesu na škole. Zvyšovať efektivitu pri výchove žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy a pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy.

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: vedenie školy

 

                                                                                                      Ing. Lucia Ščevlíková

S ch v a ľ u j e:                                    za rodičovskú radu         ........................................

 

                                                                                                     Ľubica Mančušková

                                                            za rodičov:                     ........................................

                                                                                                     Mgr. Katarína Poláčeková

 

                                                            za školu                          .......................................

 

V Bánove dňa 07.10.2014