Piatok, Február 28, 2020

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

PLÁN     ČINNOSTI    ŠKOLSKÉHO    PARLAMENTU šk. rok 2019/2020

mesiac

Činnosť

 

SEPTEMBER

 

 

 

 

OKTÓBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady – SEPTEMBER
Predstavenie členov žiackej školskej rady ako zástupcov jednotlivých tried.
Voľba predsedu, podpredsedu žiackej školskej rady
Schválenie stanov žiackej školskej rady.
Schválenie a rozdelenie pomocného dozoru (prevencia nevhodného správania sa počas prestávok )
Schválenie plánu činnosti žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020.
Vytvorenie informačnej nástenky
Vyhlásenie zbierky pre útulok k príležitosti Svetového dňa zvierat- 4. október

Plán činnosti na október
Témy mesiaca: Október – mesiac úcty k starším- rozhlasová relácia
Súťaž „Super trieda“- vyhlásenie súťaže
Prvé bodovanie tried- „zeleň v triedach“
Súťaž o najkrajšieho šarkana ( ročníky 1. - 4.)
Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu
Úvodná rozhlasová relácia – predstavenie žiackej školskej rady a jej činnosti na najbližšie obdobie
Pomoc pri realizácii Halloweenskej párty (podľa plánu práce školy)
Návšteva žiackej školskej rady inej ZŠ

Plán činnosti na november
Rozhlasová relácia – 17. november
Bodovanie tried- nástenná výzdoba triedy
Práca na stránke školy, informácie o činnosti žiackej školskej rady, vyhodnotenie činnosti pomocného dozoru
Položenie kvetov k pamätníku zosnulých

 

   

JANUÁR

Zasadnutie školského parlamentu - december

Bodovanie tried „Vianočná výzdoba“

Organizácia vianočnej  burzy, príprava výrobkov, aranžovanie stánku školy

Vyhodnotenie činnosti pomocného dozorBodovanie tried- „Najčistejšia trieda“

 Príprava a realizácia vyhodnotenia práce za 1. polrok 2019/2020– rozhlasová relácia výchovného charakteru

   

FEBRUÁR

MAREC

Zasadnutie školského parlamentu - február

14. 02. Valentínska pošta, realizácia

Valentínska  relácia v školskom rozhlase

Bodovanie tried „ červená je farba lásky – oblečenie detí“

21. marec -  Svetový deň Downovho syndrómu-ponožková výzva

22. marec - Svetový deň vody, obleč sa do modrého, pomoc pri realizovaní aktivít, bodovanie

28. marec – Deň učiteľov – rozhlasová relácia

   

APRÍL

MÁJ

Zasadnutie školského parlamentu - apríl

22.4. Deň Zeme – pomoc pri realizácii aktivít

Zber papiera, pomoc pri realizácii zberu

Deň narcisov – organizovanie zbierky v spolupráci s Ligou proti rakovine

Rozhlasová relácia 1. a 8. máj – významné sviatky

Deň matiek- rozhlasová relácia v obecnom rozhlase, pozvánka na Deň matiek v škole

   

JÚN

Organizácia juniálesu pre ročníky 5.-9. pri príležitosti MDD

Vyhodnotenie činnosti – rozhlasová relácia

Vyhodnotenie súťaže „Super trieda“,

Záverečné zasadnutie školského parlamentu

 

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2019/2020 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy.