Štvrtok, Júl 18, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Uznesenie z plenárnej schôdze

Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove, konanej dňa 07.10.2014

 

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove

 

s ch v a ľ u je :

1.      Plán činnosti rodičovského združenia na šk. rok 2014/15.

2.      Plnenie finančného rozpočtu v šk. rok 2013/14.

3.      Štatút rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove.

4.      Príspevok rodičov vo výške 15 € ročne na každé dieťa v rodine.

 

 u k l a d á :

1.      Všetkým členom rodičovskej rady spolupracovať pri plnení úloh školy, spolu so zreteľom na vzdelanostný rast žiaka .

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: členovia rodičovskej rady

 

 

2.      Dozerať na domácu prípravu žiakov na vyučovanie, pozornejšie sledovať vymeškávanie vyučovacích hodín s cieľom predchádzať záškoláctvu, najmä u žiakov vyšších ročníkov.

3.      Vychovávať žiakov k zvyšovaniu kultúry prejavu, slušnosti, obliekania sa a starostlivosti o celkový vzhľad.

4.      Zabraňovať žiakom užívať omamné a psychotropné látky, fajčenie a užívanie alkoholických nápojov.

5.      Pomôcť škole pri realizácii materiálno-technického zabezpečenia činnosti školy, napr. brigádnickými aktivitami, sponzorstvom a pod.

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: rodičia

 

6.      Zvyšovať výchovno-vzdelávací proces, predkladať rodičovskej rade správu o činnosti školy, vytvárať podmienky na odstraňovanie prekážok optimalizácie zvyšovania vzdelávacieho procesu na škole. Zvyšovať efektivitu pri výchove žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy a pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy.

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: vedenie školy

 

                                                                                                      Ing. Lucia Ščevlíková

S ch v a ľ u j e:                                    za rodičovskú radu         ........................................

 

                                                                                                     Ľubica Mančušková

                                                            za rodičov:                     ........................................

                                                                                                     Mgr. Katarína Poláčeková

 

                                                            za školu                          .......................................

 

V Bánove dňa 07.10.2014