Piatok, Február 28, 2020

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Uznesenie z plenárnej schôdze

Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove, konanej dňa 07.10.2014

 

Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove

 

s ch v a ľ u je :

1.      Plán činnosti rodičovského združenia na šk. rok 2014/15.

2.      Plnenie finančného rozpočtu v šk. rok 2013/14.

3.      Štatút rodičovského združenia pri ZS s MŠ v Bánove.

4.      Príspevok rodičov vo výške 15 € ročne na každé dieťa v rodine.

 

 u k l a d á :

1.      Všetkým členom rodičovskej rady spolupracovať pri plnení úloh školy, spolu so zreteľom na vzdelanostný rast žiaka .

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: členovia rodičovskej rady

 

 

2.      Dozerať na domácu prípravu žiakov na vyučovanie, pozornejšie sledovať vymeškávanie vyučovacích hodín s cieľom predchádzať záškoláctvu, najmä u žiakov vyšších ročníkov.

3.      Vychovávať žiakov k zvyšovaniu kultúry prejavu, slušnosti, obliekania sa a starostlivosti o celkový vzhľad.

4.      Zabraňovať žiakom užívať omamné a psychotropné látky, fajčenie a užívanie alkoholických nápojov.

5.      Pomôcť škole pri realizácii materiálno-technického zabezpečenia činnosti školy, napr. brigádnickými aktivitami, sponzorstvom a pod.

 

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: rodičia

 

6.      Zvyšovať výchovno-vzdelávací proces, predkladať rodičovskej rade správu o činnosti školy, vytvárať podmienky na odstraňovanie prekážok optimalizácie zvyšovania vzdelávacieho procesu na škole. Zvyšovať efektivitu pri výchove žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy a pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy.

Termín: trvalá úloha                                     Zodpovední: vedenie školy

 

                                                                                                      Ing. Lucia Ščevlíková

S ch v a ľ u j e:                                    za rodičovskú radu         ........................................

 

                                                                                                     Ľubica Mančušková

                                                            za rodičov:                     ........................................

                                                                                                     Mgr. Katarína Poláčeková

 

                                                            za školu                          .......................................

 

V Bánove dňa 07.10.2014