Piatok, Február 28, 2020

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU V BÁNOVE

 

Článok 1
Postavenie Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou v Bánove

 

1.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Bánove (ďalej len RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení (SSRRZ) registrované pod č. VVS/1-900/90-3897-6. Na činnosť tohto orgánu prispieva RZ každoročne čiastkou 0,50 € ročne bez ohľadu na počet rodičov a žiakov v škole ("za rodinu"). Tento príspevok zasiela predseda revíznej komisie v mesiaci október priamo na účet SRRZ vkladovým lístkom alebo prevodným príkazom v Slovenskej sporiteľni a.s. na číslo účtu 0491212920/0900, kde variabilný symbol uvedie registračné číslo RZ, z Registračného listu.

 

1.2 RZ je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

 

1.3 Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

 

1.4 Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

 

1.5 Činnosť RZ sa riadi schváleným štatútom, odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

 

1.6 RZ sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

 

1.7 RZ je zriadené na dobu neurčitú.

 

Článok 2
Poslanie a úlohy RZ

 

2.1 Poslaním RZ je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

 

2.2 RZ zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

 

2.3 Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.

 

2.4 RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s Ministerstvom školstva SR.

 

2.5 Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy alebo orgánov, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorá túto účasť predpokladá.

 

2.6 Utvára Rodičovskú radu (RR), ktorá rozhoduje vo veciach rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh rodičovského združenia. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje tiež Revízna komisia RZ.

 

2.7 Rodičovské združenie vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných problémov.

 

Článok 3
Organizácia rodičovského združenia

 

Organizáciu rodičovského združenia tvorí:

 

3.1  rodičovská rada

3.1.1 Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

3.1.2 Rodičovská rada rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy.

3.1.3 Rodičovská rada zasadá minimálne päťkrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať aj predseda organizácie (výkonný výbor), ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.

3.1.4 Rozhodnutie Rodičovskej rady sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia.

3.1.5 Funkčné obdobie Rodičovskej rady je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka.

3.1.6 Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku predsedu, podpredsedu, predsedu revíznej komisie a zástupcov RZ v orgánoch školy a podľa zákona.

 

3.2  triedne aktívy

3.2.1 Triedny aktív je hlavným článkom štruktúry rodičovského združenia. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe voľby (dohody) členstva rodičov a zápisom v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy.

3.2.2 Triedny aktív volí predsedu triedneho aktívu a zapisovateľa, ktorý vedie Zápisnicu triedneho aktívu.

3.2.3 Triedny aktív zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia triedneho aktívu zvoláva výkonný výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda triedneho aktívu môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia triedneho aktívu na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.

3.2.4 Zasadnutie triedneho aktívu riadi jeho predseda. V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí ktorýkoľvek z prítomných rodičov. Z každého zasadnutia sa vykonáva zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ triedneho aktívu zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.). Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť výkonného výboru (rodičovskej rady) alebo vedenia školy.

3.2.5 Triedny aktív volí svojho zástupcu do Rodičovskej rady. Zvyčajne je zástupcom triedneho aktívu v tomto orgáne RZ predseda triedneho aktívu. Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rodičovskej rady.

3.2.6 Zástupca triedneho aktívu v Rodičovskej rade RZ objasňuje na jej zasadnutí pripomienky a návrhy rodičov triedneho aktívu, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá. Zabezpečuje plnenie ustanovení Štatútu RZ v rámci triedneho aktívu rodičov.

3.2.7 Zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie predsedovi revíznej komisie RZ prostredníctvom predsedu triedneho aktívu alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť.

3.2.8 Vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu.

3.2.9 Pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možnosti.

3.2.10 Zabezpečuje výber a evidenciu darov rodičov triednemu aktívu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy.

3.2.11 Rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rodičovskej rady RZ a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom rodičov žiakov triedy.

3.2.12 Navrhuje rodičov do účelových skupín RZ, orgánov RZ (komisie) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy rodičovskej rady.

 

3.3  revízna komisia

3.3.1 Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedu komisie volí Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Členmi revíznej komisie sú rodičia, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ.

3.3.2 Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá Rodičovskej rade.

 

3.4 zástupcovia rodičovského združenia v orgánoch školy a v účelových skupinách rodičov - aktivistov

3.4.1 Zástupcovia RZ v iných orgánoch (ďalej iba zástupcovia) sú členovia rodičovského združenia - rodičia, zvolení RR do Rady školy, Stravovacej a zdravotnej komisie školy alebo do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy rodičovského združenia najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.

3.4.2 Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky rodičovskej rady a výkonného výboru RZ a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít. Zástupcovia informujú rodičovskú radu a výkonný výbor RZ o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

3.4.3 Účelové skupiny rodičov - aktivistov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce rodičovského združenia so školou pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väčšieho (celoškolského) rozsahu. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí triednych aktívov podľa oblasti ich predpokladanej aktivity (kultúra, šport, zájazdy a i.). Účelová skupina sa môže vytvoriť aj na výzvu výkonného výboru v priebehu školského roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia triednych aktívov.

 

Článok 4
Práva a povinnosti členov rodičovského združenia

 

4.1 Členstvo v rodičovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov rodičovského združenia, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom triednom aktíve alebo dodatočne, do 15.10. do zoznamu nezapíše.

 

4.2 Členovia rodičovského združenia majú právo:

a)      voliť orgány organizácie,

b)      byť volení do týchto orgánov,

c)      vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom,

d)     byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,

e)      venovať rodičovskému združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,

f)       byť informovaní o práci orgánov RZ na škole.

 

4.3 Členovia organizácie sú povinní:

a)      zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít rodičovského združenia,

b)      platiť členské príspevky vo výške 15 € ročne na žiaka, čo nepopiera možnosť poskytnúť organizácii ďalší finančný príspevok (dar) na účely jej aktivít alebo aktivít školy a žiakov; zároveň je možné po dohode s rodičovskou radou zaplatiť členské aj v dvoch splátkach, a to za prvý  polrok 10 € a za druhý polrok 5 €.

c)      formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení na výzvu výkonného výboru RZ,

d)     rešpektovať ustanovenia tohto štatútu,

e)      zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to výkonný výbor požiada.

 

 

 

 

Článok 5
Hospodárenie rodičovského združenia

 

5.1 Príjmy rodičovského združenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií RZ, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.

 

5.2 Hlavným nástrojom distribúcie RZ je Rozpočet rodičovského združenia. Rozpočet pripravuje výkonný výbor RZ a predkladá ho na schválenie Rodičovskej rade na jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.

 

5.3 Ostatné príjmy RZ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne rodičovská rada. Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ, ktorú výbor predkladá rodičovskej rade.

 

5.4 Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktívu (žiakom jednotlivej triedy) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.

 

5.5 Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor RZ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.

 

5.6 Finančné prostriedky rodičovského združenia sa ukladajú v Slovenskej sporiteľni, a.s. na bežný účet organizácie. Podpisové právo má predseda rodičovskej rady,  predseda revíznej komisie a popr. ďalší členovia rodičovskej rady.

 

5.7 Rozpočet rodičovského združenia vypracuje predseda revíznej komisie v spolupráci s predsedom rodičovskej rady a schvaľuje Rodičovská rada v októbri školského roka. Pri spracovaní rozpočtu na školský rok sa vychádza z predpokladaného príjmu organizácie z členských príspevkov (ak v čase spracovania rozpočtu nie je výber ukončený) v súlade s počtom členov RZ zapísaných do zoznamov triednych aktívov.

 

5.8 Rodičovská rada zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov RZ má predseda revíznej komisie.

 

5.9 Výdavky rodičovského združenia tvoria príspevky na školy v prírode, príspevky na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim žiakom, vedúcim záujmových krúžkov, príspevky na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov, čiastky vynaložené na činnosť rodičovskej organizácie, príspevok na činnosť Slovenskej rady RZ a mimoriadne výdavky schválené Rodičovskou radou RZ. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.

 

5.10  Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Finančnom denníku RZ, ktorý vedie predseda revíznej komisie. Predseda revíznej komisie predkladá finančný denník (príp. správu o hospodárení) predsedovi rodičovskej rady na každom jeho zasadnutí.

 

 

5.11 Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje predseda revíznej komisie na základe rozhodnutia predsedu rodičovskej rady a v súlade s rozpočtom RZ na daný školský rok.

 

5.12 Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve rodičovského združenia, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie predseda revíznej komisie. Inventarizácia majetku RZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdávaní funkcie predsedu revíznej komisie.

 

5.13 Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.

 

 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 

6.1 Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Bánove zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ (rodičov). Túto vôľu rodičov môže predseda rodičovskej rady zisťovať na základe hodnotenia aktivity prostredníctvom ankety v rámci triednych aktívov alebo priamo oslovením rodičov. Pritom názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% rodičov - členov RZ. Na základe toho zvolá predseda rodičovskej rady mimoriadne (záverečné) zasadnutie Rodičovskej rady, ktorá v mene RZ potvrdí zánik RZ a zabezpečí organizáciu s tým spojeným opatrení.

 

6.2 Pri zániku organizácie vykoná Rodičovská rada zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä:

a)      sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov - členov RR),

b)      zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno - vzdelávacie účely,

c)      rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie úctu v SLSP, a.s.

 

 

 

 

V Bánove dňa 09. 10. 2013

 

 

 

 

Schválil:

     Mgr. Soňa Kleinová

...................................................

 Predsedníčka rodičovskej rady

       pri ZŠ s MŠ v Bánove