Sobota, Jún 06, 2020
image
2% daní Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a zlepšenie vybavenia školy. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, v mene detí Vám ďakujeme./ Mgr. Jana Juríková/  

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Oznámenie riaditeľky ZŠ s MŠ pre žiakov a ich zákonných zástupcov
Na základe Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 od 16.03.2020, ktorý pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t.j. pred 30.06.2020
riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje spôsob hodnotenia žiakov v 2. polroku šk. roka 2019/2020
- Žiaci v 1. ročníku v priebežnom aj záverečnom hodnotení budú hodnotení slovne.

- V 2. – 4. roč. v čase mimoriadnej situácie vo všetkých predmetoch okrem výchovných predmetov sa priebežné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia v zmysle Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov.
Záverečné hodnotenie bude prebiehať formou klasifikácie vo všetkých predmetoch okrem predmetov:
TSV ( Telesná a športová výchova ),
HUV ( Hudobná výchova ),
VYV ( Výtvarná výchova ),
PVC ( Pracovné vyučovanie ),
NBV ( Náboženská výchova ),
ETV ( Etická výchova ),
RGV ( Regionálna výchova ),
INF ( Informatika ).

Tieto predmety boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich výchovno-vzdelávacie ciele plnohodnotnou realizáciou.
Výchovné predmety sa na konci školského roka nebudú hodnotiť, na vysvedčení sa uvedie slovo ,, absolvoval,, / ,, absolvovala,,.

- V 5. – 9. roč. v čase mimoriadnej situácie vo všetkých predmetoch okrem výchovných
predmetov sa priebežné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia v zmysle
Metodického pokynu MŠVV a Š SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov.
Záverečné hodnotenie bude prebiehať formou klasifikácie vo všetkých predmetoch okrem predmetov:
INF ( Informatika ),
TSV ( Telesná a športová výchova ),
THD ( Technika ),
HUV ( Hudobná výchovná ),
VYV ( Výtvarná výchova ),
NBV ( Náboženská výchova ),
ETV ( Etická výchova ),
OBN ( Občianska výchova ).

Tieto predmety boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich výchovno-vzdelávacie ciele plnohodnotnou realizáciou.
Výchovné predmety sa na konci školského roka nebudú hodnotiť, na vysvedčení sa uvedie slovo ,, absolvoval,, / ,, absolvovala,,.

- Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania z:
1. portfólií žiackych prác
2. rozhovorov so žiakmi
3. projektov
4. riešenia komplexných úloh
5. samostatných praktických prác žiaka
6. konzultácií s rodičmi
s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Pri záverečnom hodnotení – klasifikácie sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, známky, ktoré žiaci získali od 01.02.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.03.2020 do 06. apríla 2020 ( t. j. do vydania usmernenia MŠVV a Š SR ).

- V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí si zo subjektívnych príčin nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

- Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

Tento dokument je záväzný a tvorí prílohu ŠkVP našej školy. /j.j./

Mgr. Denisa Slížová
riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová, oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vzhľadom k mimoriadnej situácii nie je možné napĺňať ciele nasledovných vyučovacích predmetov: TSV, HUV, VYV, ETV, NBV, RGV, INF, THD, OBN kvalitnou a plnohodnotnou výučbou. Na základe týchto skutočností Vám oznamujeme, že tieto vyučovacie predmety budú neklasifikované.
Ďalej oznamujeme žiakom a rodičom, ktorí majú záujem o prevzatie vecí zo skriniek (úbor na cvičenie, uteráčik, prezuvky, kufrík ...), že tak môžu urobiť 22.04. v čase od 8:00 do 12:00 a 23.04. v čase od 12:00 do 16:00 hod. /j.j./

 

 

Váženi kolegovia,

ku Dňu učiteľov Vám želám,

aby učenie bolo pre vás výzvou,

radosť hnacím motorom,

tvorivosť krídlami,

škola hrou,

                                                                         ktorá vás ešte dlho bude baviť.

                                                                         Mgr. Denisa Slížová, riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov

 

 

 

Vážení rodičia predškolákov,
zápis do 1. ročníka nebude v dňoch 07.- 08. 04.2020.
Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do našej školy, aby využili možnosť elektronickej prihlášky. https://zsbanov.edupage.org/register/
Podľa usmernenia ministra školstva SR sa zápis do 1. roč. uskutoční v termíne od 15.04. do 30.04. 2020 bez prítomnosti detí. Bližšie informácie včas oznámime.
Ďakujeme.

 

Vážení rodičia, milí naši žiaci,
prežívame náročné obdobie. Za posledné dni sa veľa zmenilo, ale potvrdilo sa, že zdravie je na prvom mieste. Napriek mimoriadnej situácii sme pripravení komunikovať s vami, spolupracovať a hľadať riešenia. Naši pedagogickí zamestnanci sú vám vždy nápomocní a pracujú s vašimi deťmi prostredníctvom EduPage, portálu Bezkriedy, facebookových triednych skupín ….
Milí rodičia, chceme vás poprosiť o trpezlivosť a dohliadnutie nad vašimi ratolesťami, najmä roč. 5.-9., ktoré len začiatkom týždňa začali aktívne využívať EduPage. Pokojne nás kontaktujte v prípade nejasností. Vzájomnou spoluprácou, komunikáciou medzi sebou to zvládneme.
Na základe usmernenia ministra školstva SR Branislava Gröhlinga Vám oznamujeme zmeny, ku ktorým prišlo po rokovaní parlamentu SR.
1.Vyučovanie sa prerušuje od 30.03. 2020 až do odvolania.
2.Školský rok sa má ukončiť v riadnom termíne 30.06.2020.
3.Testovanie 9 sa v tomto školskom roku neuskutoční.
4.Prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15.05.2020 ( potvrdenie od lekára nie je potrebné).
5.Prijímacie pohovory na stredné školy – najneskôr do 30. 06.2020 ( najskôr 2 týždne po nástupe do školy).
6. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15.04 do 30.04.2020 – bez prítomnosti detí.
7. Pokračuje vzdelávanie detí online, zriaďuje sa portál www.ucimenadialku.sk , kde budú všetky informácie pre pedagógov, riaditeľov, rodičov i žiakov, online hodiny, weby na vyučovanie, pracovno – právne otázky.
8. S dôrazom na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vyučovacie programy na Dvojke predĺžia na 100 minút. /j.j./

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. /j.j./

Viac článkov...

Stránka 1 z 137

Začiatok
Dozadu
1